Αιτήσεις / How to apply

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ανακοινώνεται για κάθε χρονιά απο τη κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

 

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και αρχίζει από τη διεύθυνση: www.cut.ac.cy/masters

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ενώ στο τελικό στάδιο θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 • Βιογραφικό σημείωμα.

 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).  

 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων.

 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.

 • Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (σημ.: για τα αγγλόφωνα προγράμματα απαιτείται πιστοποιητικό επάρκειας μόνο για την αγγλική γλώσσα).

 • Τυχόν άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα, όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο, πορτφόλιο κ.ά) σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Οι υποψήφιοι καλούνται κατά την υποβολή της αίτησης να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο, προς τους οποίους ενδέχεται τα Τμήματα να αποταθούν για συστάσεις.

 

Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή.

 

Για την ελληνική γλώσσα τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Όσοι υποψήφιοι δεν επισυνάψουν αποδεκτό πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας κατά την υποβολή της αίτησης, μπορούν να συμμετάσχουν, καταβάλλοντας κάποιο αντίτιμο, σε αντίστοιχη εξέταση την οποία οργανώνει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου.

Αξιολόγηση Αιτήσεων και Εγγραφές

Περισσότερες πληροφορίες

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Τμήματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου.  Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο email που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

 

Σε όσους προσφερθεί θέση θα ζητηθεί να δηλώσουν ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου (περί τα τέλη Μαΐου 2016) αν την αποδέχονται. Η κράτηση θέσης προϋποθέτει την καταβολή ποσού ύψους €625. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται αν για οποιοδήποτε λόγο ο φοιτητής επιλέξει να μην φοιτήσει. Η εγγραφή σε εξάμηνο και σε μαθήματα γίνεται ηλεκτρονικά τη βδομάδα που προηγείται της έναρξης μαθημάτων.  

 

Όσοι υποβάλουν καθυστερημένη αίτηση, θα ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους μέχρι την ημερομηνία που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο για εκείνη τη χρονιά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορούν να αναζητηθούν στον ετήσιο Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση www.cut.ac.cy/masters

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αποτείνονται για πληροφορίες στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας:

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης

Κτήριο ΥΣΦΜ

Γωνία οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, 3040, Λεμεσός

Τηλ: 25 002710/11, Φαξ: 25 002760
Υπεύθυνες: Βασιλική Βασιλείου & Μαρίζα Αλωνεύτη

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: vasiliki.vasiliou@cut.ac.cy, marisa.alonefti@cut.ac.cy

Eligible applicants must be holders of an undergraduate degree from a recognized university, or must be degree holders whose qualification is judged as equivalent to a university degree in related disciplines by the Cyprus Qualifications Evaluation Council (KYSATS).

Final-year undergraduate students who are expected to receive a university degree before the start of the Master’s program may submit an application.

The deadline for applications is announced each year on the official University (CUT) web site.

Applications with supporting documents are to be submitted electronically via the Internet Portal of the CUT. The procedure is described in detail on the University website at the URL:www.cut.ac.cy/masters

Applicants must have an electronic mail (email), because at the final stage of the application process they will be asked to forward the following electronically:

 • Copy of civil identification card or passport.

 • CV.

 • Copy of university degrees (or certificate certifying that the university diploma gained before the start of the Master's program).

 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων.

 • A brief statement (500 words), in which the applicant describes the reasons for the choice of the postgraduate program and his/her academic and research interests in relation to their future professional career.

 • Certificate that confirms knowledge of Greek or English language (English language programs proficiency certificate is required only for the English language).

 • Any other certificates and documents, such as a sample of relevant academic or professional work (publications, articles, research, digital work, portfolio, etc.) in accordance with the internal rules of postgraduate studies of the Department in which the application is submitted.

Applicants are required to indicate the contact details of two persons who know their academic or professional performance, and which the Department may contact to seek references.

Acceptable evidence of competence in English are considered the G.C.E / I.G.C.S.E exams. The grade level of success should be at least C or ELTS / IELTS with a grade of at least 6.5, or TOEFL grade of at least 580 (paper-based test) / 82 (internet-based test). Graduates from English-speaking universities are exempt from this requirement.

Proof of knowledge of the Greek language is any graduate certificate from a Greek-speaking secondary school or higher education institution.

Applicants who do not submit acceptable English language certification at the time of application, can take an exam by paying a fee. This is offered and organized by the University’s Centre of Foreign Languages.

Evaluation of Applications and Registrations

More information

The evaluation of all applications is the task of the Graduate Studies Committee of each Department and it is expected to be completed by early May of each year. Applicants will be notified electronically of the outcome of their application using the email address that they registered with.

 

Those who are offered a place will be asked to register online through the Portal of the University (usually by the end of May each year). The reservation of a position on the postgraduate programme requires payment of an amount of € 625. This amount is not refundable if for any reason the student chooses not to attend. Registration for lessons takes places for each semester separately, and it takes place electronically the week preceding the start of semesters.

 

Those who submit a late application will be notified of the outcome of their application until the date determined by the University for that year.

More information about the graduate programs offered at Cyprus University of Technology can be found in the annual Guide of Graduate Studies and the University website at www.cut.ac.cy/masters address

Applicants Graduate students can apply for information on Academic and Student Affairs:

 

 

Service Centre Information
Building YSFM
Athens street corner and Nicholas Xioutas, 3040, Limassol
Tel: 25 002710/11, Fax: 25 002 760
Contact persons: Royal Kingdom & Mariza Aloneftis
Email: vasiliki.vasiliou@cut.ac.cy, marisa.alonefti@cut.ac.cy