Στόχοι & Προοπτικές / Aims & Goals

Το ΜΑ στα Διαδραστικά Πολυμέσα έχει αναπτυχθεί για φοιτητές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία των πολυμέσων για την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους ή / και να ακολουθήσουν μια καριέρα στο χώρο των πολυμέσων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε εξειδικευμένες τεχνικές, δημιουργικές και θεωρητικές γνώσεις, και παρέχει στους φοιτητές με κρίσιμες ανακλαστικές ικανότητες. Προσφέρει, επίσης, τους φοιτητές γνώσεων σε θεωρίες και μεθοδολογίες σχετικές με την τρέχουσα βιομηχανία επαγγελματική πρακτική και την έρευνα.

 

Ανάλογα με την ειδικότητα, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην παραγωγή πολυμέσων, εμπορική τηλεόραση, 2D και 3D animation, elearning ή ψηφιακή εκπαίδευση και ψηφιακές επικοινωνίες και το σχεδιασμό. Μπορούν να εξετάσουν τους ρόλους ως ερευνητής ή προγραμματιστής, προγραμματιστής web ή διαχειριστή, σχεδιαστής αλληλεπίδρασης και διαχειριστή του έργου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του MA in Interactive Multimedia, οι μαθητές θα είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόσουν γνωστικές δεξιότητες και θεωρητικές γνώσεις και να σκεφθούν κριτικά και αναλυτικά για τη θεωρία και την επαγγελματική πρακτική των πολυμέσων.

 • Επιδείξουν τεχνικές και δημιουργικές ικανότητες προκειμένου να ερευνούν, να αναλύουν και να συνθέτουν πολύπλοκες πληροφορίες, έννοιες, και θεωρίες που θα εφαρμοστούν προς την πρακτική της δημιουργίας πολυμέσων.

 • Χρησιμοποιήσουν γνωστικές, τεχνικές και δημιουργικές δεξιότητες για να δημιουργήσουν και να αξιολογούν σύνθετες ιδέες, έννοιες και διάφορες εφαρμογές πολυμέσων.

 • Χρησιμοποιούν τεχνικές δεξιότητες για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση, την υλοποίηση, την ανάλυση και άλλους παράγοντες που συμβάλλουν στην επαγγελματική πρακτική των πολυμέσων.

 • Χρησιμοποιουν δεξιότητες επικοινωνίας για να δείξουν κατανόηση σχετικών θεωρητικών εννοιών, και να επικοινωνούν πολύπλοκες γνώσεις, ιδέες, προβλήματα και επιχειρήματα σε ειδικό και μη ειδικό κοινό.

 • Εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους με ευθύνη για τη δική τους επαγγελματική πρακτική, ατομικά και σε συνεργασία με τους άλλους.

 • Να επιδεικνύουν την εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους με δημιουργικότητα και πρωτοβουλία σε νέες καταστάσεις στην επαγγελματική πρακτική πολυμέσων και προς περαιτέρω μάθηση.

 • Επιδείξουν κριτική κατανόηση και ικανότητα να εφαρμόσουν μεθοδολογίες έρευνας στην επαγγελματική πρακτική πολυμέσων.

The MA Interactive Multimedia is designed for students seeking to use multimedia technology to enhance their professional skills and/or to pursue a career in multimedia. The program focuses on specialised technical, creative and theoretical knowledge, and provides students with critical reflective skills. It also offers students knowledge in theories and methodologies relevant to current industry professional practice and research. Depending on specialisation, graduates may pursue career opportunities in multimedia production, commercial television, 2D and 3D animation, elearning or digital education, and digital communications and design. They may consider roles as a researcher or programmer, web developer or manager, interaction designer and project manager.

 

Upon successful completion of the MA in Interactive Multimedia, students will be able to:

 • Apply cognitive skills to demonstrate mastery of theoretical knowledge and to reflect critically on theory and professional multimedia practice.

 • Demonstrate technical and creative skills to investigate, analyse and synthesise complex information, problems, concepts and theories and to apply established theories to knowledge and multimedia practice.

 • Initiate cognitive, technical and creative skills to generate and evaluate complex ideas, concepts and applications of multimedia.

 • Use technical skills to design, evaluate, implement, analyse and theorise developments that contribute to professional multimedia practice or scholarship.

 • Use communication skills to demonstrate an understanding of theoretical concepts to transfer complex knowledge, ideas, problems and arguments to specialist and non-specialist audiences.

 • Apply knowledge and skills with responsibility and accountability for their own professional practice, individually and in collaboration with others.

 • Demonstrate the application of knowledge and skills with creativity and initiative to new situations in professional multimedia practice and for further learning.

 • Demonstrate a critical understanding of and the capacity to apply research methodologies to professional multimedia practice and scholarship.